Russian Portfolio: Shcheleyki village. Onega Lake region. 1973

 
Back